రాబోవు సినిమాలు

కాటమరాయుడు మార్చి 24
కారులో షికారుకెళితే మార్చి 31
మిస్టర్ ఏప్రిల్ 14
బాహుబలి ఏప్రిల్ 28
గురు ఏప్రిల్
కేశవ మే 12
మహేష్ 23 మే/జూన్
రజనీ '2.0' దీపావళి 2017