రాబోవు సినిమాలు

వైరస్ జూన్ 30
రెండు రెళ్ళ ఆరు జూన్ 30
జయదేవ్ జూన్ 30
చందమామ రావే జూన్ 30
నిన్ను కోరి జులై 7
కురుక్షేత్రం జులై 7
శమంతకమణి జులై 14
నక్షత్రం జులై
కథలో రాజకుమారి జులై
దర్శకుడు జులై
జై లవ కుశ సెప్టెంబర్ 21
స్పైడర్ సెప్టెంబర్ 27
రజనీ ‘2.0’ జనవరి 2018